Tourneypix Logo

FINAL FOUR-SINGLE GAME-TEAM-PERSONAL FOULS

ST. JOHN'S (NY)

Single Game

35 Personal Fouls

St. John's vs. Kansas

Championship Game 03-26-1952

St. John's vs. Kansas