Tourneypix Logo

FINAL FOUR-SINGLE GAME-TEAM-BLOCKS

KENTUCKY

Single Game

11 Blocks

Kentucky vs. Kansas

Championship Game 04-02-2012

Kentucky vs. Kansas