Tourneypix Logo

FINAL FOUR-SINGLE GAME-TEAM-ASSISTS

LOUISVILLE

Single Game

26 Assists

Louisville vs. LSU

National Semifinal 03-29-1986

Louisville vs. LSU